Skip to main content

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDPR

Γενικά
Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας, αρ. 184Α (στο εξής και χάριν συντομίας: «Legrand» ή «Εταιρεία»), είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε σε αυτήν στο πλαίσιο της εμπορικής σας συνεργασίας με την εταιρεία.

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι τα εξής:
1. Στοιχεία ταυτότητας όπως όνομα, επώνυμο, έδρα.
2. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, fax, email.
3. Δεδομένα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική σας
ιδιότητα και εξειδίκευση (π.χ. ηλεκτρολόγος, μηχανικός κλπ.).

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα
Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Legrand από εσάς θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της Legrand και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η παρούσα συγκατάθεσή σας, καθώς και ο απαραίτητος χαρακτήρας τήρησής τους για την ανταπόκριση της εταιρείας στα αιτήματά σας οιασδήποτε μορφής, όπως π.χ. για παροχή πληροφοριών, διατύπωση παραπόνων κλπ..
Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για το σκοπό της παροχής σε εσάς ενημέρωσης σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας και για την από πλευράς μας ανταπόκριση στα αιτήματά σας οιασδήποτε μορφής, όπως π.χ. για παροχή πληροφοριών, διατύπωση παραπόνων κλπ.

Ενέργειες επικοινωνίας και άμεσου marketing
Άμεσο marketing μέσω email - Με βάση τη συγκατάθεσή σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς αναζήτησης, για να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, πληροφορίες για τα νέα προϊόντα μας και διαφημιστικές καμπάνιες που σχετίζονται με τα προϊόντα μας, μέσω email.

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και να καταργήσετε την εγγραφή σας από τις επικοινωνίες μας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας των email μας ή ακολουθώντας τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην ενότητα "Άσκηση δικαιωμάτων χρήστη".

Ως μέρος των καμπανιών μάρκετινγκ εντός του ομίλου Legrand και με βάση τη συγκατάθεσή σας, οι εταιρείες του ομίλου Legrand όπως Legrand, Bticino, Netatmo, Legrand Integrated Solutions, κτλ. μπορούν να μοιραστούν μεταξύ τους καταλόγους επαγγελματιών πελατών, προκειμένου να μπορούν να τους στέλνουν άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ και εμπορικές αναζητήσεις. Εάν τα δεδομένα σας έχουν διαβιβαστεί σε εμάς με αυτόν τον τρόπο, σημειώστε ότι μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία μετά τη λήψη των επικοινωνιών μας, διαγράφοντας την εγγραφή σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας και ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Άσκηση δικαιωμάτων χρήστη".

Η διεύθυνση email σας θα διατηρηθεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια από την τελευταία επικοινωνία από εσάς.

Διαγωνισμοί και έρευνες
Διαγωνισμοί - Από καιρό σε καιρό, η Legrand μπορεί να διοργανώνει διαγωνισμούς στα κοινωνικά δίκτυα. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια φόρμα και να αποδεχτείτε τους όρους του διαγωνισμού.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη συμμετοχή σε διαγωνισμό, συμβουλευτείτε το άρθρο «Προσωπικά δεδομένα» των όρων του διαγωνισμού.

Έρευνες -  Μετά από αίτημα που υποβλήθηκε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, είναι πιθανό να λάβετε μια έρευνα ικανοποίησης μέσω e-mail, η οποία θα αποσταλεί με βάση το έννομο συμφέρον μας για τη συνεχή βελτίωση της σχέσης πελατών.

Σας ενημερώνουμε ότι η έρευνα ανατίθεται σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών, που ενεργεί ως υπεργολάβος. Η έρευνα θα είναι ανώνυμη και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται στον εν λόγω πάροχο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο ενός (1) έτους από την αποστολή της έρευνας στο εργαλείο διαχείρισης πελατών Salesforce.

Αποδέκτες
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της Legrand. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι και τρίτα μέρη (εξωτερικοί συνεργάτες όπως πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου), στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία μας δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η Legrand ενδέχεται χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή από δικαστική απόφαση ή/και διοικητική πράξη.

Χρόνος Διατήρησης
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για τρία (3) έτη από την τελευταία επικοινωνία με την Legrand, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικός χρόνος διακράτησης εντός της παρούσας πολιτικής.Υπάρχει περίπτωση τα δεδομένα να διακρατώνται από την εταιρεία μας για μακρότερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που η διακράτηση απαιτείται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή πραγματοποιείται για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

Τα Δικαιώματά σας
Σε σχέση με την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων σας, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης - Δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες για το εάν γίνεται επεξεργασία δεδομένων σας και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, καθώς επίσης και δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτή (ποιος, για ποιο σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.).

Δικαίωμα στην διόρθωση - Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.

Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) - Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων σας υπό ορισμένες προϋποθέσεις (δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα, ανάκληση συγκατάθεσης, κλπ.). Έχετε δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεσή σας, όμως η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον, από την κοινοποίησή της στη Legrand και δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – π.χ. όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας κλπ..

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - Δικαίωμα αίτησης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σου, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με διόρθωση, διαγραφή, επεξεργασία ή φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων από τη Legrand παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας: κ. Σταμάτης Τουρνής
Email: gr-ath-sm-dpo@legrand.com 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ GDPR